Onafhankelijk onderzoek zorgt voor oplossingen die niet eerder ontdekt zijn.

VOORDELEN

 

Er zijn geschillen (zakelijk, politiek of maatschappelijk) die grote impact hebben op bedrijven, instellingen of op de maatschappij en die lastig via de reguliere rechtsgang en rechtsmiddelen kunnen worden beoordeeld. Deze veelal complexe geschillen, die meestal worden veroorzaakt door een combinatie van verschillende belangen en verschillen van inzicht, lenen zich er bij uitstek voor om beoordeeld te worden door onafhankelijke deskundigen die worden samengesteld in een onderzoekscommissie. Door objectief onderzoek kunnen zij conclusies trekken die een gedegen richting kunnen geven aan een oplossing of in sommige gevallen een bindend advies zijn.

WANNEER

 

Als er grote belangen op het spel staan, als er een grote groep belanghebbenden is, als er sprake van maatschappelijke impact is of als er (internationale) politieke belangen zijn. In ieder geval als een dossier complex en zeer technisch van aard is.

WERKWIJZE

 

Wij zijn volstrekt onafhankelijk en onderzoeken een casus aan de hand van een concrete en schriftelijke vraagstelling. Wij focussen ons puur op waarheidsvinding. Wij hanteren het beginsel van fair hearing (artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens) en conformeren ons aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.