Bijzonder Onderzoek

Veel van de gangbare conflicten in het bedrijfsleven worden op een stereotype manier benaderd. Conflicten worden veelal in de rechts- zaal uitgevochten en het adagium: “de oorlog gewonnen en de vrede verloren” weerklinkt vaak in de muren van de rechtszaal door.

Dit is ook niet verwonderlijk omdat rechters, met alle respect voor hun inzet, deskundigheid en wijsheid, een casus op de juridische merites (alternatief binnen de wettelijke kaders) moeten beoordelen en slechts een beperkte ruimte hebben om naar redelijkheid en billijkheid te oordelen.

sommige casussen lenen zich bij uitstek voor een strikt juridische en gerechtelijke beoordeling. Andere gevallen (met name op het terrein van arbeidsrecht, personenen familierecht en andere rechtsgebieden) kunnen het best worden opgelost via mediation.

Dossiers van meer technische aard verdienen de voorkeur om door de arbitragecommissies en andere Tuchtcolleges te worden be- oordeeld. Er is een andere groep van zaken waar geschillen over bestaan, die het beste tot haar recht komen als deze worden beoor- deeld door een commissie van deskundigen. We spreken dan over een onafhankelijke onderzoekscommissie, die de problematiek ana- lyseert, inventariseert en van daaruit aan de betrokken partijen een advies geeft over een oplossing / oplossingen.

SOORTEN CONFLICTEN

Een onafhankelijke onderzoekscommissie fungeert het meest optimaal als:

  • Er grotere belangen op het spel staan;
  • Er meerdere belanghebbenden zijn;
  • Een dossier een maatschappelijke impact heeft;
  • Een dossier politiek beladen is;
  • Een dossier publicitair gevoelig is;
  • Een dossier complex van aard is.

    Alvorens een commissie kan worden gevormd, wordt een casus op deze voorwaarden getoetst.