Management & Risk advisory

Ongekende mogelijkheden creëren door de kracht van inventiviteit.

Expertises

Meerwaarde creëren

De dynamische omgeving waarin veel bedrijven actief zijn, vraagt om bijzondere en wendbare management ondersteuning. Onafhankelijk advies en het bepalen van de juiste strategie is voor u pas van waarde als het is afgestemd op uw bedrijfsactiviteiten en specifieke situatie en als het wordt geïmplementeerd met kennis van uw sector. Tevens is het van belang dat de gevolgen zijn doordacht vanuit, onder meer, juridisch, fiscaal en financieel perspectief.

Wij  leveren u kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk managementadvies. Dat combineren wij met de vaardigheden, de ondernemende benadering en de technologische ondersteuning voor complexe vraagstukken.

Zo kunnen wij u helpen

Wij kunnen u op verschillende momenten ondersteunen, zoals bij:

 • keuzes rond vaststelling van de businessportefeuille
 • analyse van waardecreatie of vernietiging door middel van benchmarking
 • businessplanning en strategiebepaling
 • financiële diagnose bij achterblijvende resultaten
 • ontwerp van beoordelingsmaatstaven voor prestatiestelling en -beoordeling
 • investeringskeuzes

Voorkomen is beter dan genezen

Conflicten zijn van alle tijden, en conflictmanagement daarom ook. Onze grootste uitdaging is om te zorgen dat conflicten worden voorkomen. 

Wanneer u onverhoopt in een conflict belandt, helpen wij u bij het beoordelen van uw kansen en risico’s. Wij zoeken met u naar een oplossing die constructief is en het best bij uw organisatie past en helpen u om deze oplossing te realiseren. Dat doen wij op een niet alledaagse en bijzondere manier. 

Wij kijken niet alleen naar de juridische aspecten maar beoordelen een conflict vanuit de psychologie, sociologie, economie en het recht. Daardoor kunnen wij de kansen (in plaats van de bedreigingen) die een conflict u biedt in kaart brengen en van daaruit een oplossing creëren. Dat noemen we conflictmanagement door middel van conflictologie.

Wij verliezen echter nooit uit het oog dat winnen niet altijd het belangrijkst is. Het gaat erom wat vanuit commercieel oogpunt de beste oplossing is voor uw organisatie. Procederen is immers een middel om een doel te bereiken, nooit een doel op zich.

Onder druk wordt alles vloeibaar

Het sluiten van de juiste deals zijn voor elk bedrijf van levensbelang. De impact van vastgelopen onderhandelingen of een mislukte deal op een organisatie is meestal heel groot. De dagelijkse gang van zaken wordt doorbroken, medewerkers zijn op z’n minst afgeleid en het vergrootglas komt op je organisatie te liggen. We spreken dan al snel over een crisissituatie.

Uiteraard is de ene mislukte deal de andere niet. Hoe groter de maatschappelijke impact, hoe meer actoren er in het spel komen en hoe groter het belang van deskundige bijstand. Het risico bestaat dat de situatie onbeheersbaar wordt, waardoor je de regie verliest en speelbal wordt in een orkaan van gebeurtenissen en belangen.

Wij helpen u om een nieuwe dynamiek in vastgelopen of ontspoorde deals te brengen en de harmonie te herstellen zodat er zich nieuwe wegen openen.

Uw bedrijf verdient beter

Het is een feit dat de continuïteit van veel ondernemingen gedurende hun bestaan weleens wordt bedreigd. Veranderde marktomstandigheden, vertrek van een grote klant, nieuwe technologieën, onverwachte concurrentie, gewoon pech (brand, overlijden), tegenvallende projecten, te duur uitvallende investeringen, ‘lijken uit de kast’ na een overname, etc., het gebeurt allemaal.

Snel, doelgericht en daadkrachtig ingrijpen is dan nodig. Financiers, kredietverzekeraars, fiscus, aandeelhouders, crediteuren, vakbonden eisen ineens veel aandacht. De zaken moeten echter juist dan ook gewoon doorgaan.

Op die momenten springen wij voor u in de bres!

Doorpakken is soms van levensbelang

Raakt uw onderneming in financiële problemen? Hebt u tekort aan werkkapitaal, onverwachte terugval van de winstgevendheid of te hoge vaste lasten? Dan kan een operationele herstructurering noodzakelijk zijn om de onderneming levensvatbaar te houden of weer te maken.

Snelheid en openheid zijn de sleutels voor succes

Snel handelen en (financiële) belanghebbenden goed betrekken. Uit ervaring weten we dat dit de sleutelfactoren zijn die bij financiële problemen het voortbestaan van de onderneming bepalen. We gaan daarom met uw management aan de slag om uw werkkapitaal snel te verbeteren. Daarnaast zetten we onze functionele expertise en sectorkennis in voor herstructureringsplannen en -acties die passen bij uw onderneming, in goed overleg met uw externe stakeholders.

Zo kunnen wij u helpen

Wij zorgen dat alle inspanning binnen de organisatie gericht is op het eindresultaat: snel weer levensvatbaar worden. Dat doen we onder andere door:

 • versneld een nieuw of aangepast businessplan te ontwikkelen (inclusief herstructureringsplannen) dat als basis dient voor een mogelijke financiële herstructurering
 • u te helpen met het implementeren van deze plannen
 • te onderhandelen met externe stakeholders

Uw strategie maximaal ondersteunen

Sinds de financiële crisis zijn de spelregels voor financiering grondig veranderd. Waar de keuze voor kredietnemers vroeger zeer beperkt was, zijn er nu meer dan 100 partijen actief in de Mid Market die bereid zijn als leverancier van krediet op te treden. Hierdoor zijn de keuzemogelijkheden enorm. Maar met de toename van het aantal opties is de markt ondoorzichtig geworden en is het niet eenvoudig om de optimale financieringsoplossing te vinden.

Wij zijn adviseurs met een achtergrond in de bancaire sector. Wij hebben het netwerk in de financiële wereld en spreken de taal van de bankiers en alternatieve financiers, maar zijn onafhankelijk. Die kracht zetten we in om voor u het beste resultaat te krijgen: genoeg vreemd -, eigen – of hybride vermogen om uw plannen te realiseren tegen de beste voorwaarden: altijd vanuit uw belang. Wij kunnen u nauw betrekken bij dit proces, maar ook volledig ontzorgen.

Zo kunnen wij u helpen

Aan de hand van uw ambities en uitdagingen bepalen we samen met u welke financieringsvorm het beste bij u past. Wij helpen u nieuwe financiering aan te trekken, bestaande schulden te herfinancieren of uw bestaande financiering te herstructureren. Hoe?

Door

 • een goed passende, haalbare financieringsstructuur te ontwikkelen;
 • de financieringsvraag breed in de markt te zetten;
 • namens u te onderhandelen over de voorwaarden van de financiering;
 • te helpen bij de totstandkoming van de contracten.